درباره شرکت آبان کنترل
تعمیر کمپرسور فشار قوی
       کمپرسور های 300 بار

کمپرسور ها با فشار خروجی 300 بار دارای کاربرد های
نظامی - امداد و نجات - غواصی - آتشنشانی و پینتبال
می‌باشند. شــرکت آبــان کنتــرل با دارا بودن تجــربـه و
تخصص در زمنیه تعمیر اینگونه کمپــرسور هــا و  تهیه و
تـامین قطعـات یدکـی، روغن، فیلتـر هـا و سـایر مــوارد
مصـرفـی جـزء مـعـدود مـراکـز تعمیـر کمپـرســور های
فشارقـــوی می‌باشد
 
شرکت آبـان کنتــرل در سال 1386با هدف تامیـن تجهیـزات هوای فشرده و همچنیـن پشتیبانی
و نگهـداری (خدمات پس از فروش- تعمیرات) از سیستم های هوای فشرده تاسیـس گردید. بـا
عنایت بــه تحـریم شرکت های خارجی در کلیه حوزه های صنعت ازجمله صنعت هوای فشـرده
و تجهیزات جانبی آن، این شرکت با در اختیار داشتن دانش فنی و مهندسی و تجربیات اعضای
خود، بـر آن شد تا با ارائـه خدمات فنی و مهندسی، از تاثیـر اینگونه تحریم ها بـر صنعت کشـور
نموده و مانع از عدم کارکرد دستگاه ها و تجهیزات هــوای فشرده در کارخانجات و مراکز صنعتی
گردد
با توجه به اهمیت فـوق العاده و غیر قابل انکار هـوای فشرده در صنـایع مختلف
شرکت آبـان کنترل خود را ملزم به سرویس دهی و پاسخگوئی در سریع تـرین
زمـان ممـکن و بـا بهتـرین کـیفیت، و سعـی بــر بهبـود کـیفیت و ارتقـاء سطـح
رضایتمندی مشتریان خود می‌نماید
تمامـی دستگاه های صنعتی به یک خط هوای فشرده نیاز دارند بنابراین اولین
نیاز یک کارخانه، تجهیزات هوای فشرده ای مطئمن و قابل اعتماد است
کارخانه شرکت آبان کنترل
تهران - ســردارجنگل شمالی خیابان قدس - خیابان میرباقری پلاک 13 تلفن :    44148636
همراه : 989106959529+
Copyright © 2013 by "abancontrol"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: technical@abancontrol.com